Polityka Prywatności serwisu geomor.com.pl

Użytkownicy Serwisu geomor.com.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Geomor-Technik Sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu
geomor.com.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego geomor.com.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie geomor.com.pl jest firma Geomor-Technik Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Modra 30, 71-220 Szczecin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 955-16-51-778, o nadanym numerze REGON: 810988668, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000034330 (dalej jako „Administrator”), świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Zgoda Użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu geomor.com.plprzez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora na podstawie jego zgody zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika któregokolwiek z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, w tym również formularzaKarty Zwrotneji przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora. Pozyskanie danych może też nastąpić poprzez zapisanie się Użytkownika do newslettera, na webinar lub szkolenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych. Administrator, w zależności od celupozyskania danych,może gromadzić za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. nr telefonu;
  4. miejsce pracy;
  5. adres zamieszkania/dostawy;
  6. treść wiadomości;
  7. temat wiadomości;
  8. termin oraz miejsce szkolenia.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Komunikacji z Użytkownikiem.Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniaproblemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem któregokolwiek zformularzykontaktowychdostępnychw Serwisie bądź po zapisaniu się do newslettera,jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
  3. Umożliwienia wzięcia przez Użytkownika udziału w szkoleniu lub webinar.Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w szkoleniu (stacjonarnym, wyjazdowym bądź za pośrednictwem platformy internetowej), organizowanym przez Administratora.
  4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora bądźpodmiotów z nim współpracujących.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane za pośrednictwem Serwisurównież w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Prawa Użytkownika

 1. Prawa Użytkownika.Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych mazapewniony szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Jacek Gorski,
  Geomor-Technik Sp. z o.o., ul. Modra 30, 71-220 Szczecin, [email protected].
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są dane tekstowe gromadzone w formie plików „cookies”.
 2. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. „cookies” wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  2. „cookies” zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
  3. „cookies” sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika;
  4. „cookies” trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne przez czas określony w parametrach plików „cookies” bądź do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki te nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików „cookies” po zakończeniu sesji urządzenia.
 3. Bezpieczeństwo stosowania plików „cookies”:
  1. mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu „cookies” nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora „cookies” wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników;
  3. cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików „cookies” pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach „cookies” informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. marketingu i reklamy – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki „cookies” do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownikom;
  3. rejestrowania danych statystycznych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki „cookies” do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;
  4. serwowania usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki „cookies” do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych;
  5. udostępnienia usług społecznościowych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki „cookies” do wsparcia usług społecznościowych.
 5. Administrator może współpracować z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki „cookies” na urządzeniach Użytkownika:
  1. Google Analytics
  2. Google+
  3. Facebook
  4. Youtube
  5. Vimeo
 6. Administrator informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki „cookies”, korzystając z narzędzi urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
  2. ograniczenie zapisu i dostępu do plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików „cookies”.
 7. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Inne ważne informacje

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy (między innymi bezpieczny protokół szyfrowanej komunikacji SSL), a także procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony.
 2. Przechowywanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 3. Zmiany Polityki Prywatności. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. Informacje kontaktowe.W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Jacek Gorski, Geomor-Technik Sp. z o.o., ul. Modra 30, 71-220 Szczecin, z wykorzystaniem następującego adresu email: [email protected]. Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: ul. Modra 30, 71-220 Szczecin.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 16.08.2018.